Laboratory worker taking test tube with urine sample from holder, closeup. Urology concept

تغییر رنگ ادرار

ادرار، یک محلول مایع و حاوی مواد نیمه جامد تشکیل شده از سموم بدن است. ادرار با فرایندی به نام ادرار کردن توسط کلیه ترشح و از راه مجرای ادراری دفع…