هیدرونفروز شرایطی است که در اثر آن یک یا هر دو کلیه به دلیل تخلیه ناقص دستگاه ادراری متورم می شوند. هیدرونفروز می تواند ناگهانی یا مزمن، جزئی یا کامل، یک طرفه یا..

خواندن بیشتر