به حفره های پر از هوا در پشت بینی، گونه ها و پیشانی، سینوس گفته می شوند. سینوزیت بیماری حاد یا مزمنی است که می تواند در اثر ویروس ها، باکتری ها، قارچ ها، آلرژی…

خواندن بیشتر