لکه های سفید روی دندان ناشی از فلوروز دندان، هیپوپلازی مینا، بهداشت نامناسب دندان و خوردن بیش از حد غذاهای اسیدی با طعم شیرین می باشد. اگر چه وجود لکه های سفید روی دندان می تواند منجر به زشتی وضعیت ظاهری آنها شود اما …

خواندن بیشتر