سردرد یکی از شایعترین شکایات پزشکی است که می توانند بدون در نظر گرفتن سن، نژاد و جنسیت بر همه افراد تأثیر بگذارد. طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی (WHO) تقریبا…

خواندن بیشتر