اضطراب انتظار چیست؟ اضطراب انتظار چیست؟ به ترس و نگرانی در مورد اتفاقات بد در آینده اشاره دارد. اضطراب از آینده ممکن است در زمینه های مختلفی ایجاد شود. اما این اضطراب معمولا روی مواردی بیشتر تمرکز می کند که…

خواندن بیشتر