خارش مقعد (Anal itching) یک بیماری شایع است. خارش ناشی از این بیماری ناحیه مقدی و اطراف آن را درگیر کرده و اغلب به قدری شدید است که فرد ممکن است به این ناحیه ….

خواندن بیشتر