تمرینات کگل یا تمرینات عضلات کف لگن شامل انقباضات مکرر و شل کردن عضلات تشکیل دهنده بخشی از لگن، برای تقویت کف لگن می باشد. این تمرینات در شرایط مختلفی از جمله …

خواندن بیشتردر برخی از زنان، هنگام تلاش برای ورود شیء مانند تامپون، آلت تناسلی یا اسپکولوم (وسیله معاینه واژن) به داخل مهبل، عضلات واژن به طور غیر ارادی یا مداوم منقبض و سفت…

خواندن بیشتر