مصرف دارو های گیاهی در آندومترویوز مصرف دارو های گیاهی در آندومتریوز زیاد مورد بررسی و حتی انتقاد قرار گرفته است. در حالی که مسکن ها و داروهای هورمونی اولین خط درمان آندومتریوز هستند، این گزینه ها عوارض جانبی زیادی…

خواندن بیشتر