مدفوع خونی یا ملنا و یا هماتوژزی ممکن است بعد از دفع مدفوع و یا در آزمایش بالینی تشخیص داده شود. اما در هر دو صورت می تواند وحشتناک باشد. در حالی که برخی فکرمی کنند…

خواندن بیشتر