سرطان خون یا لوسمی انواع بسیاری از سرطان خون یا لوسمی وجود دارد. برخی از انواع سرطان خون در کودکان شایع تر هستند. اشکال دیگر سرطان خون بیشتر در بزرگسالان مشاهده می شود. لوسمی سرطان بافت های خون ساز بدن…

خواندن بیشتر