سلول های توموری در یک تیموما شبیه سلول های طبیعی تیموس هستند و به آهستگی رشد می کنند و به ندرت در خارج از تیموس انتشار می یابند. از طرف دیگر، سلول های توموری در یک کارسینوم تیموس بسیار متفاوت از سلول های طبیعی خود تیموس بوده، سریعتر رشد کرده، و معمولاً…

خواندن بیشتر