انحراف بینی که در پزشکی با نام انحراف تیغه بینی شناخته می شود باعث می شود تا یکی از سوراخ های بینی نسبت به سوراخ دیگر بزرگ تر بوده و سوراخ ها با یکدیگر برابری…

خواندن بیشتر