بتا تالاسمی هموگلوبین یک پروتئین غنی از آهن در گلبول های قرمز است که اکسیژن را به تمام قسمت های بدن منتقل می کند. هموگلوبین از دو بخش تشکیل شده است: هم و گلوبین. قسمت گلوبین Hb A دارای 4…

خواندن بیشتر