تنها 10٪ این افراد بیماری خود را درمان افسردگی می کنند. چون اغلب افسردگی در سالمندان نسبت به بقیه علائم متفاوتی را نشان می دهد. افسردگی در سالمندان نیز اغلب با بیماری های دیگر و عوارض داروهای مورد استفاده اشتباه گرفته می شود.

خواندن بیشتر