اختلال شخصیت نمایشی اختلال شخصیت نمایشی یا هیستریونیک، یکی از 10 اختلال شخصیت است که در نسخه پنجم دفترچه راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی شناخته جزء اختلالات خوشه B شناخته می شود. اختلال شخصیت نمایشی یکی از شرایطی است…

خواندن بیشتر