بسیاری از اختلالات چشمی، تنها با خود مراقبتی بهبود یافته و نیاز به هیچ درمانی ندارد. دارو های بسیاری مثل اشک های مصنوعی، پمادهای چشمی و مواد ضد گرفتگی منافذ چشمی وجود دارد که می توان بدون نسخه از داروخانه ها تهیه کرد.

خواندن بیشتر