پماد پروژسترون چیست؟ مصرف آن چه عوارضی دارد؟ پماد پروژسترون یک درمان طبیعی برای هورمون درمانی است. مصرف پروژسترون مصنوعی که در آزمایشگاه ساخته می شود عوارض زیادی دارد. عوارض مربوط با پروژسترون مصنوعی شامل سکته مغزی، قاعدگی غیرطبیعی، سرطان،…

خواندن بیشتر