پزشک اجتماعی

پزشک اجتماعی

پزشکی اجتماعی تخصصی در پزشکی است‌ که به درک تاثیر وضعیت‌های اجتماعی و اقتصادی بر سلامت، بیماری و عملکرد پزشکی و همچنین بهبود شرایطی که منجر به جامعه سالم می‌شود می‌پردازد.