رادیولوژی

رادیولوژی

یك متخصص رادیولوژی می تواند انواع فیلم ها مانند رادیولوژی ساده، سی تی اسكن و ام آر آی را تفسیر كند. او می تواند با دیدن تصاویر رادیولوژی متوجه شود كه آیا قسمتی كه از آن عكسبرداری شده سالم یا بیمار است و اگر بیمار است چه بیماری دارد. متخصص رادیولوژی همچنین سونوگرافی هم می کند.