پزشک داروساز

darosazi

داروساز شخصی است که اطلاعات زیادی درباره داروهای موثر، کم ضرر و پر اثر دارد. داروسازها در دانشگاه تحت آموزش قرار می گیرند تا مکانیسم بیوشیمیایی تاثیر دارو های مختلف، عوارض جانبی، نقش درمانی و تداخلات آن ها را درک کنند و می تواند به بیماران کمک کند.