پزشک کار

پزشک طب کار

یک متخصص طب کار می‌تواند به کارفرمایان کمک نماید تا نواحی پر خطر شغلی که سلامت و امنیت کارگران را به خطر می اندازد شناسایی نماید.

این امر خود به کاهش آسیب‌های شغلی و بیماری‌های محیط کار و همچنین کاهش هزینه‌ های مربوط به غرامت‌های مربوط به سلامتی کارگران و ضررهای ناشی از کارافتادگی نیروهای ماهر کاری، کمک می‌نماید.

در صورت آسیب دیدن کارگران، متخصص طب کار می‌تواند توصیه های لازم جهت بهینه شدن دوره بهبود کارگران ارائه نماید. همچنین وضعیت آن‌ها جهت تشخیص هرگونه خطر احتمالی و مستمر برای سلامت آنها در محیط کار را ارزیابی نماید.

 خدمات طب کار و سلامت شغلی همچنین به شرکت‌ها در مدیریت غیبت‌های کوتاه مدت و بلند مدت کارگران کمک می نماید.