پزشکی ھسته ای

پزشک هسته ای

در این علم از مواد رادیو اکتیو برای تشخیص بیماری‎ها استفاده می‎شود. شاید برای هر شخص شنیدن کلمه رادیواکتیو در درمان، آن هم در داخل بدن بسیار ترسناک باشد ولی باید گفت که این مواد رادیواکتیو که در واقع همان رادیو داروهای مورد استفاده هستند که تا میزان معینی هیچ ضرری به بدن نمی‌رسانند. روش کار به گونه‎ای است که مقدار و نوع ماده رادیودارو برای هر عضو از بدن مشخص است.به عنوان مثال: اگر می‎خواهیم تصویربرداری قلب انجام دهیم، باید رادیو داروها مخصوص قلب را به بدن بیمار تزریق کنیم. این رادیو دارو به طور مستقیم به بافت قلب رسیده و شروع به تجمع می‎کند. سپس بعد از گذشت مدت زمان معینی، رادیودارو به صورت پرتو گاما از بافت قلب به فضای اطراف تابش می‎کند. این تابش می‎تواند توسط دستگاه‎های تصویربرداری پزشکی هسته‎ای، ثبت و منجر به ایجاد تصاویر با کیفیت از عملکرد فیزیولوژیکی بافت قلب گردد.