پزشک عمومی

پزشک عمومی

یک پزشک عمومی انواعی از بیماری ها را مدیریت می‌کند که به شکل تمایز نیافته و در مراحل اولیه از شروعشان هستند و گاهی ممکن است نیاز به مداخله فوری داشته باشند.