با مشاوره با پزشکان دسته بیماری های حاد تنفسی کرونا در پزشکت و تشخیص نسبت به انجام تست های کرونا بصورت رایگان اقدام کنید.روابط عمومی پزشکت : تست رایگان کرونا با پزشکت، طی این دستورالعمل با همکاری دانشگاه ایران، …

خواندن بیشتر